Selectiecriteria

Dit zijn op hoofdlijnen de selectiecriteria in deze wedstrijd.

  1. Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt rekenen wij in elk geval medewerkers:
  • met een geldende WSW-indicatie
  • die onder de Participatiewet vallen.
  • die een WIA-uitkering ontvangen (geheel of gedeeltelijk)
  • die onder het Doelgroepregister of Wajong vallen of een WMO-indicatie hebben.
  1. De werkgever heeft minimaal één medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt voor minimaal 20 uur per week en minimaal drie maanden arbeidsmatig en betaald in zijn organisatie aan het werk.
  2. De werkgever heeft een modern en transparant hrm-beleid, waarin ‘inclusief werkgeven’ als structureel onderdeel is opgenomen.
  3. De werkgever spant zich bij het vervullen van vacatures buitengewoon in voor ‘inclusief werkgeven’, concreet door het in zijn organisatie aan werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar of deze medewerkers op een zo natuurlijk mogelijke manier geïntegreerd zijn in zijn organisatie (functioneel en collegiaal). En speciale aandacht gaat uit naar de daadwerkelijke conversie bij de werkgever van medewerkers uit de doelgroep naar betaalde banen met arbeidsovereenkomst.
  4. De werkgever is intern en extern ambassadeur van ‘inclusief werkgeven’. Hij draagt de idee hierachter (zo mogelijk proactief) uit naar andere werkgevers. En de werkgever is ook bereid om (indien hij de Participatieprijs wint) ‘inclusief werkgeven’ en de wedstrijd met prijs proactief uit te dragen.
  5. De werkgever heeft èn als organisatie èn als werkgever een goede naam en faam. De werkgever is en was niet betrokken in onderzoeken en/of uitspraken/veroordelingen vanuit strafrecht en/of tuchtrecht en/of toezicht van overheid, branche of beroepsgroep. De werkgever heeft naar maatschappelijke normen en waarden een goede reputatie.

Toelichting

In situaties waarin deze criteria niet voorzien of waarbij nadere uitleg en/of interpretatie gewenst is, vraagt de wedstrijdorganisatie de jury om advies of beslissing.

De werkgever die deelneemt verplicht zich om alle informatie aan de wedstrijdorganisatie en jury te verstrekken die in het kader van deze wedstrijd van belang kan zijn en om zich te houden aan de toepasselijke deadlines.

De wedstrijdorganisatie en jury zijn verplicht om prudent met deze informatie over en van werkgevers om te gaan en deze alleen te gebruiken in het kader van deze wedstrijd.